ห้องเกียรติยศ - โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ :: โรงเรียนดีประจำตำบล :: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

FB : พังตรุราษฏร์รังสรรค์
ptr@sesao8.go.th

ห้องเกียรติยศ

รางวัล

 

| |

รางวัลศิลปหัตถกรรม2561

0
0
0
s2sdefault

| |
ลำดับที่  เรื่อง  วันที่  หน่วยงาน 

23

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 16 กันยายน 2562 กระทรวงศึกษาธิการ

22

โรงเรียนดี มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยสังคม ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

2562 กระทรวงยุติธรรม

21

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO “KOMTECH ROBOT” 2019

28 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนยีบริหารธุรกิจกาญบุรี
 

20

โรงเรียนร่วมฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
โรงเรียนร่วมฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
19 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 16 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมศํกยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นพี่เลี้ยง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 20 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17 สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 10 เมษายน 2562  
16 มีพัฒนาการสูงสุด (เท่ากับ/สูงกว่าร้อยละ 3) กลุ่มสาระภาษาไทย เป็นลำดับที่ 1  (62.25) จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
15 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาเป็น ลำดับที่ 1 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
14 มีคะแนนพัฒนาการสูงสุด (เท่ากับ/สูงกว่าร้อยละ 3) กลุ่มสาระภาษาไทย ลำดับที่ 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
13

สถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด โครงการยเวชนประกันภัย ประจำปี 2561

7 กันยายน 2561 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
12 

โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
11 

สถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัยประจำปี ๒๕๖๐

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.)
10 

รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  กระทวงศึกษาธิการ
9

ผ่านการประเมินภายนอกจาก (ส.ม.ศ.) เพื่อรับรองคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก

ปีการศึกษา ๒๕๔๙  

ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

ปีการศึกษา ๒๕๔๙  
7

ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น “โครงการบรรณารักษ์ของแผ่นดิน”  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

ปีการศึกษา ๒๕๔๒  

ได้รับเกียรติบัตร “โรงเรียนสีขาว” กระทรวงศึกษาธิการ  

ปีการศึกษา ๒๕๔๒  

ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น “โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ” กรมสามัญศึกษา ร่วมกับบริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

ปีการศึกษา ๒๕๔๒  
4

ได้รับรางวัลพระราชทาน “ห้องสมุดดีเด่นของสมาคมห้องสมุดประเทศไทย ประจำปี ๒๕๓๗”

ปีการศึกษา ๒๕๓๗  
3

ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทานประจำปี ๒๕๓๖” ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ปีการศึกษา ๒๕๓๖  
2

ได้รับรางวัลโครงการ รพชส. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๓๕

ปีการศึกษา ๒๕๓๕  
1

ได้รับรางวัลพระราชทาน “โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๔”

ปีการศึกษา ๒๕๓๔  กรมสามัญศึกษา
0
0
0
s2sdefault

| |

จิณณวัฒน์

0
0
0
s2sdefault